Podmínky používání

Děkujeme vám za návštěvu těchto webových stránek. Tyto Webové stránky, včetně všech stránek v místních jazycích jednotlivých zemí a všech ostatních stránek, jsou majetkem společnosti FUJIFILM Europe a jsou spravovány a zpřístupňovány veřejnosti výhradně společností FUJIFILM s cílem nabídnout zájemcům o společnost FUJIFILM Corporation v Evropě a o její produkty a služby pohodlný způsob, jak najít relevantní informace, jako jsou nejnovější tiskové zprávy, finanční informace, sortiment produktů, místní kontaktní informace a webové stránky vlastněné dceřinými společnostmi společnosti FUJIFILM nebo jejími distributory.

Váš přístup na tyto webové stránky, jejich prohlížení a používání se řídí těmito podmínkami a jakýmikoli dalšími podmínkami a pokyny uvedenými na jiných místech těchto webových stránek, jakož i všemi platnými zákony, pravidly a předpisy, mimo jiné včetně zákonů týkajících se ochranných známek, autorských práv, práva na soukromí a pomluvy.

Společnost FUJIFILM vás proto žádá, abyste si pozorně přečetli tyto podmínky.

1. Používání těchto webových stránek

Tyto smluvní podmínky se vztahují na tuto webovou stránku a na všechny další webové stránky, které na tyto smluvní podmínky odkazují. Na těchto webových stránkách můžete najít další podmínky vztahující se ke konkrétním stránkám. Používání těchto stránek v rámci této Webové stránky se řídí podmínkami těchto stránek. Pokud dojde k rozporům mezi podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a dodatečnými podmínkami uvedenými na jiných místech této Webové stránky, mají přednost dodatečné podmínky.
S výhradou těchto Podmínek vám společnost FUJIFILM tímto uděluje v rámci práv duševního vlastnictví společnosti FUJIFILM nevýhradní, celosvětové a nepřenosné právo používat tyto Webové stránky a obsah na nich obsažený pouze pro osobní, nekomerční použití s výhradou omezení a povinností stanovených v těchto Podmínkách. Další práva na dosažení nejsou udělena.

2. Práva duševního vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, veškerý text, softwarové programy dostupné na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím a další obsah obsažený na těchto webových stránkách (dále jen "obsah"), včetně ochranných známek (registrovaných i neregistrovaných), grafiky, fotografií, obrázků, log a značek služeb (souhrnně "značky") a výběr, uspořádání a "vzhled" značek a dalšího obsahu je majetkem společnosti FUJIFILM nebo majetkem třetích stran, které společnosti FUJIFILM udělily povolení k použití takového obsahu na těchto webových stránkách. Veškerý Obsah je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech a ochranných známkách.

3. Omezení používání obsahu těchto webových stránek

S výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno platnými právními předpisy nebo kdy je to povoleno v tomto dokumentu nebo jinde na těchto Webových stránkách, nebo po získání předchozího písemného povolení od společnosti FUJIFILM nebo jakékoli třetí strany, která má takovou pravomoc, oprávnění, tituly nebo zájmy, které jsou nezbytné k udělení takového zákonného povolení, je zakázáno upravovat, kopírovat, stahovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, publikovat, prodávat, licencovat, vytvářet odvozená díla nebo jinak používat jakékoli Značky nebo jiný Obsah dostupný na těchto Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím pro komerční nebo veřejné účely, mimo jiné včetně použití jako meta tagy na jiných stránkách nebo webových stránkách na World Wide Webu. Žádné ustanovení těchto Podmínek vám nepřiznává žádná práva ke Značkám nebo jinému Obsahu, která zde nejsou výslovně uvedena.

4. Obsah třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a obsah třetích stran (dále jen "obsah třetích stran") jako službu pro vás. Veškerý obsah třetích stran nebo webové stránky třetích stran přístupné prostřednictvím odkazů obsažených na těchto webových stránkách jsou externími informacemi. Společnost FUJIFILM nesleduje, nepřezkoumává ani neaktualizuje obsah třetích stran nebo webové stránky třetích stran a nemá nad nimi žádnou kontrolu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, společnost FUJIFILM neschvaluje ani nepřijímá žádný obsah třetích stran a společnost FUJIFILM neposkytuje žádné prohlášení, záruku ani garanci ohledně přesnosti, úplnosti, aktuálnosti nebo spolehlivosti jakéhokoli obsahu třetích stran. Pokud tyto odkazy a Obsah třetích stran používáte, činíte tak výhradně na vlastní riziko. Kromě toho odkaz na jakékoli produkty, služby, postupy nebo jiné informace prostřednictvím obchodního názvu, ochranné známky, výrobce, dodavatele nebo jiným způsobem nepředstavuje ani neznamená jakékoli schválení, sponzorování nebo doporučení ze strany společnosti FUJIFILM.

5. Aktualizace a revize

Obsah těchto webových stránek poskytuje společnost FUJIFILM pro vaše pohodlí a může se měnit bez předchozího upozornění. Společnost FUJIFILM může kdykoli a příležitostně revidovat a aktualizovat smluvní podmínky a obsah. Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste si zkontrolovali a seznámili se se všemi aktuálními podmínkami a obecně si prohlédli tyto Webové stránky a seznámili se s případnými aktualizacemi a revizemi.

6. Žádné záruky

Tyto webové stránky, jejich obsah a služby jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez jakékoli výslovné či předpokládané záruky. Společnost FUJIFILM se zříká všech záruk, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel, informačního obsahu, systémové integrace nebo přesnosti.

7. Kontakt

Naše kontaktní údaje naleznete pod odkazem Webové stránky.